Бага хүчдэлийн унтраалга

  • MNS-(MLS) төрлийн нам хүчдэлийн хуваарилах төхөөрөмж

    MNS-(MLS) төрлийн нам хүчдэлийн хуваарилах төхөөрөмж

    MNS төрлийн нам хүчдэлийн хуваарилах төхөөрөмж (цаашид нам хүчдэлийн хуваарилах төхөөрөмж гэх) нь манай компани нь манай улсын нам хүчдэлийн хуваарилах байгууламжийн хөгжлийн чиг хандлагатай хослуулан, цахилгааны эд анги, кабинетийн бүтцийг сайжруулан, шинэчлэн бүртгэдэг бүтээгдэхүүн юм. it.Бүтээгдэхүүний цахилгаан механик шинж чанар нь анхны MNS бүтээгдэхүүний техникийн шаардлагыг бүрэн хангасан.